คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับ-มอบ กระเช้าของขวัญ เพื่อมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

รับมอบกระเช้าปีใหม่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญของคณะฯ เพื่ออวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และเพื่อเป็นการขอบคุณการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา