คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วม โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอบคุณบุคลากรที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการร่วมกันพัฒนาวิทยาเขตฯ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร และเพื่อเป็นการร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่ดีงาม

ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล รับปีใหม่ 2562  เวลา 7.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร (อาคาร 1)

2.กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 19

3.กิจกรรมสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์