คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดกิจกรรม “โครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพ ตลอดการปฏิบัติงานร่วมกันในปี พ.ศ.2561 เป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาทีมบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์กรโดยรวม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ ทำให้บุคลากรได้รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรมีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังถือเป็นการขอบคุณบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอีกด้วย

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา