คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน KU Data Science Boot Camp

คณาจารย์และนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน KU Data Science Boot Camp ครั้งที่ 2 ใน Track 1 Visualization

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและกระตุ้นศักยภาพของนิสิตทางด้าน Data Science เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม แนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้ของ Data Science เพื่อเป็นการสร้างโครงข่ายความร่วมมือ (Collaboration Platform) ระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

Data Science เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการใช้การประยุกต์ของ Data Science ในเชิงวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประเทศชาติ เช่น ด้านการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน การทำนายการเกิดน้ำท่วม การวิเคราะห์การลงทุน การพยากรณ์สภาพอากาศ เป็นต้น

Data Science อาศัยหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่สำคัญที่นิสิตจะได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาประกอบกับต้องมีการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ด้านการคำนวณช่วยการวิเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐและเอกชนในด้านกำลังคนของประเทศในสาขา Data Science จำนวนมาก และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ในการผนึกความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขา Data Science สำหรับโดเมนต่างๆ โครงการนี้จึงเป็นการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมด้าน Data Science และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประยุกต์ในสาขาของนิสิต และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้าน Data Science ของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย