คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรม Program Learning Outcomes: PLOs

วันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอบรมการกำหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ซึ่งเป็นการอบรมการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อทำให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ และทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

วิทยากร โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ