คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ Bordeaux ณ ฝรั่งเศส

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้าร่วม

"โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การต่อยอดแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainability village (continue) project) ร่วมกับ University of Bordeaux ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส"

ลักษณะโครงการ : เป็นการลงพื้นที่ในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อหาโจทย์ในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีทางการเกษตร และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมทำงานร่วมกับนิสิตจาก University of Bordeaux รวมทั้งลงพื้นที่ในหมู่บ้าน Moustey ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เฟส 1 : เมษายน - พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาเขตฯ

เฟส 2 : กันยายน - ตุลาคม 2562 ณ University of Bordeaux

โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์