คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

ผศ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ ดร.สายฝน จันผกา ดร.เปมิกา หิรัญกิตติวงค์ อ.กีรติ มณีสาย และนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectric (SACT2018) ณ โรงแรม Sokha Siem Reap Resort & Convention center เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 ถึงวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561

ซึ่งสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทอร์โมอิเล็กทริกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 ปี 2561 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น (Poster Award)