คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ CIMB 3D Conquest ณ ประเทศมาเลเซีย

อ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยนิสิตในภาควิชาฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายพิมพ์พิสุทธิ สุรรัตน์ 2.นายชานน เขื่อนศรี 3.นางสาววิยดา เนตรแสงศรี 4.นายณัฐกิตติ์ ไสยวิจิตร

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ CIMB 3D Conquest ของทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ณ Asia Pacific University ประเทศมาเลเซีย

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนิสิตได้ผ่านเข้ารอบในการแข่งขันระดับนานาชาติ จากการที่กลุ่ม จัดเวทีประลอง Hackathon ระดับอาเซียน ภายใต้ชื่อ ‘CIMB 3D Conquest’ เพื่อเฟ้นหาผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านดิจิตอล และมีกระบวนการทางความคิดทางธุรกิจแบบ Agile ผ่านสนามประลอง 3 สนาม ได้แก่ สนามแข่ง Data Science คือ ศาสตร์การใช้ข้อมูล สนามแข่ง FinTech คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ธุรกิจแบงก์ และสนามแข่ง Coding คือ การพัฒนาระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ