คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับเกณฑ์ EdPEx

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (The Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อม ตลอดจนรับฟังและนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

โดยมี รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ต้อนรับและวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้