คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUSE​ innovation​ 2018​ นิทรรศการงาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539 จากนั้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในขณะนั้นดารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และได้เสด็จทรงเปิดอุทยานธรรมอีก 2 อุทยาน ได้แก่ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สาคัญของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

ในปี 2548 วิทยาเขตฯ ต้องการแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนามาเผยแพร่ให้แก่ประชาชน และเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบวันเปิดวิทยาเขต จึงได้เริ่มการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2548 และมีการจัดงานในห้วงเวลาดังกล่าวขึ้นเป็นประจาทุกปี มาจนถึงปัจจุบัน

 

ภายในกิจกรรมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านการเกษตร การฝึกอบรม การประกวดแข่งขันด้านการเกษตร การประกวดและการแสดงมหรสพต่างๆ ตลอดจนมีการออกร้านจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป