คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัล Best innovation จากการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วงอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร พานิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 9 คน ดังนี้

1.นางสาวสุนิต ศรีเทพ

2.นางสาวอันดามัน สุทธิบุตร

3.นางสาวหัทยา เกื้อสงค์

4.นางสาวอัสมะ สาเมาะ

5.นายวิทยา จิตอามาตย์

6.นายพันนา กลมเกลียว

7.นายแมนสรวง สีกงพาน

8.นายอธิเดช เทพภูธร

9.นายธนัทเทพ เวทยะเวทิน

 

ได้รับรางวัล Best inovation จากการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วงอัตโนมัติ

ในชื่อทีม AIRTeam

โดยมีทีมที่เข้าแข่งทั้งหมด 19 ทีม อาทิเช่นทีมจากจุฬาฯ มช. มข. บางมด กพส ฯลฯ

ในการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ Smart Agricultural Robot Contest 2018 ภายในงาน Thailand 4.0 in the Making: งานวิทยาศาสตร์กลางเมือง ขับเคลื่อนไทยสู่ประเทศนวัตกรรม ในระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กล่าวเปิดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ซึ่งเป็นงานเน้นแนวคิดและนำเสนอผลงานที่โดดเด่นสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงนิทรรศการและกิจกรรม จาก อพวช. เพื่อต่อยอดสู่อนาคตไทย และร่วมสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมกันนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงาน Prime Minister’s Science Award 2018 สำหรับการเชิดชูเกียรติเยาวชนคนเก่งที่มีผลงานโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นใน 7 สาขา ณ ลานอเนกประสงค์ Amphitheater สยามสแควร์ รวมทั้ง การแสดงผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีก 8 โครงงาน ณ บริเวณชั้น 3 ตึก Siam Innovation Distric (SID)