คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ อันเป็นโครงการที่ได้เผยแพร่ ความรู้ ทางด้านวิชาการในแขนงต่างๆ ต่อผู้เข้าชมงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะที่เป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัย มาต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางด้านงานวิจัยแขนงต่างๆ โดยหวังผลไม่ใช่เพียงแต่ทางด้านการเกษตรเพียงด้านเดียว

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัยในระดับชาติ

หน่วยงานร่วมจัดประชุม ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

3.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

4.ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์สกลนคร จังหวัดสกลนคร

5.สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นี้ ได้กำหนดขอบเขตการนำเสนอผลงานทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มเกษตรและอาหาร Agriculture and Food ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง วนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

2.กลุ่มการศึกษา “Education”ได้แก่ การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน

3.กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี “Innovation and Technology” ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ “Health Sciences”ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พละศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา

5.กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ “Business Administration and Social Sciences” ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์