คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการฝึกอบรม Thai Obayashi Winter Camp 2018

บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Thai Obayashi  Winter Camp 2018 ในระหว่างวันพุธที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัท นันทวัน จำกัด หรือ Thai Obayashi Corporation Limited

ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปีสุดท้ายและมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป รวมทั้งอาจารย์ที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากหลากหลายสถาบันได้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยของบริษัท นันทวัน จำกัด หรือ Thai Obayashi Corporation Limited ร่วมกัน รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารปัจจุบันเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ในวิชาชีพ