คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสร้างแรงบันดาลใจวัยทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต

ร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจวัยทำงานสำหรับบุคลากรและนิสิต (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตปี 4) ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอิสระ นนธิราช วิศวกรสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด