คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ ม.เกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตฯ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23” เลือกแนวทาง วางอนาคต กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้งของรัฐบาลและเอกชน