คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ณ ม.ราชภัฎอุดรธานี

คณาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISE/IEC 170256005

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและการเตรียมการในขอรับรองมาตรฐานระบบงานห้องปฏิบัติการต่อไป