คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ

ดร.สมควร โพธารินทร์ อ.กีรติ มณีสาย และ ดร.เปมิกา หิรัญกิตติวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยนิสิตในรายวิชาฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักฟิสิกส์

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชน ทั้งยังเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน