คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วยนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นตัวแทนวิทยาเขตฯ เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. https://www.facebook.com/756067661101531/photos/?tab=album&album_id=2663467470361531

 

หมายเหตุ วันนี้ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งโครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยโครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยเสด็จฯเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ เสด็จฯจากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดสกลนคร และเทือกเขาภูพาน ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร

เมื่อครั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าฯ และพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล โดยทฤษฎีต้นกำเนิดฝนหลวงแรกเริ่ม คือ การโปรยสารดูดซับความชื้น หรือเกลือ จากเครื่องบิน เพื่อดูดซับความชื้นในอากาศ และใช้สารเย็นจัด หรือน้ำแข็งแห้ง เพื่อให้ความชื้นกลั่นตัวและรวมเป็นเมฆ

ซึ่งหลังจากที่ได้พระราชทานแนวความคิดแล้ว ยังทรงใช้เวลาอีก 14 ปีในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ โดยพระราชทานให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุลเพื่อประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด