คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปั้น EM Ball ให้กับเจ้าหน้าที่และทหาร ค่ายกฤษณ์สีวะรา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิต และนำปฏิบัติการทำ EM Ball ให้กับเจ้าหน้าที่และทหาร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดทหารบกสกลนคร

ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบรรเทากลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง เพื่อช่วยบำบัดและฟื้นฟูบ้านเรือน รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำรอบพื้นที่จังหวัดสกลนครได้อีกด้วย