คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตฯ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 และวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้งของรัฐบาลและเอกชน