คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

วันเสาร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

อ.ศิริพร แสนศรี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ ผศ.ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงานภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (สหกิจศึกษา) ณ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน ตามที่คณะฯ ได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (สหกิจศึกษา) เป็นระยะเวลา 135 วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานการเรียนการสอนในด้าน Computer Science และ Information Technology ระหว่างการเรียนของนิสิตในห้องเรียนเข้ากับ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน อย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง ซึ่งนิสิตจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน และการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน

และนอกจากนี้ ยังเป็นการให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักความอดทน รู้จักการคิด การแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง คณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป