คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1.นายเกรียงไกร จิตรเจริญ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.นายธีระศักดิ์ ศรีคำภา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 135 วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานการเรียนการสอนในด้าน Computer Science และ Information Technology ระหว่างการเรียนของนิสิตในห้องเรียนเข้ากับ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน อย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง ซึ่งนิสิตจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน และการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน

และนอกจากนี้ ยังเป็นการให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักความอดทน รู้จักการคิด การแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง คณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป