คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยดีเด่น Thailand 4.0 : อุปกรณ์เครื่องปอกสายไฟฟ้าแรงสูง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ร่วมกับทีมคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และนักวิจัย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพัฒน์

2.ผศ.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

3.ผศ.ธำรง พุทราพิทักษ์

4.วิศวกรเครื่องกล นายชัยวัต ชัยเหม่ง

วิจัยคิดค้นผลิตอุปกรณ์เครื่องปอกสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24,000 โวลท์ สามารถเชื่อมต่อสายไฟแรงสูงได้โดยไม่ต้องตัดกระแสไฟฟ้า และไม่ต้องใช้รถกระเช้าที่มีราคาหลายล้านบาท และมีความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องปอกสายนี้ ควบคุมการทำงานด้วยระบรีโมทคอนโทรล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง โดยสามารถทำงานได้ถึงแม้จะมีสัญญานรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ตาม เพราะมีระบบป้องกันสัญญานรบกวนดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลงานชิ้นนี้ได้ส่งมอบให้แก่การไฟฟ้านครหลวง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป