คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีฯ คนใหม่

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ณ ห้องรองอธิการบดีฯ ชั้น 3 อาคารบริหาร