คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Macedonia เข้าฝึกงาน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2562

Mr.David Ivanov นักศึกษาสาขา Electrical Engineering and renewable energy จากประเทศ Macedonia

ซึ่งเข้ารับการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดย มี อ.ณธกร ทัศนัส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็น Advisor และร่วมผลิตคิดค้นงานวิจัยในชื่อ การพัฒนาโรงงานปลูกพืชอัจฉริยะ (Development of Smart Plant Factory) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบโรงงานปลูกพืชอัจฉริยะโดยควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

ซึ่งโรงงานปลูกพืช หรือ Plant Factory คือ โรงเรือนสำหรับปลูกพืชในระบบปิดที่มีผนังแบบฉนวนกันความร้อน ให้แสงแก่พืชจากหลอดไฟ สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงปลูกได้ โดยกลุ่มพืชเป้าหมาย ได้แก่ พืชสมุนไพร พืชผักเพื่อสุขภาพ และไม้ดอกไม้ประดับ

ทั้งนี้ โครงการ IAESTE Thailand เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand)

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน