คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายเครื่องไล่ยุง

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ดร.อมลิน ต้องกระโทก และ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง คณาจารย์ประจำคณะฯ

พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช (NSTDA) ผู้บริหารและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท บาริแคร์ จำกัด (Barricare Co.,Ltd.)

เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายเครื่องไล่ยุง เพื่อทรงใช้ในกิจการในพระองค์ ดังนี้

1.เครื่องไล่ยุง

2.น้ำยาไล่ยุง

3.เอกสารข้อมูลเครื่องไล่ยุง

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ พระตำหนักจักรีบงกช ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี