คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ได้จัดโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปี 2561

ให้กับโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร ดังนี้

1.ระดับชั้น ม.1 จำนวน 30 คน

2.ระดับชั้น ม.2 จำนวน 30 คน

3.ระดับชั้น ม.3 จำนวน 30 คน

4.ระดับชั้น ม.4 จำนวน 27 คน

5.ระดับชั้น ม.5 จำนวน 30 คน

ในวันศุกร์ที่ 28 วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้นักเรียนนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ