คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ "นนทรีอีสานสีทอง และสัมมาทิฐิ มก.ฉกส."

 

 

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

เข้าร่วม โครงการ "นนทรีอีสานสีทอง และสัมมาทิฐิ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร "

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรต่อวิทยาเขตฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และร่วมสัมมาทิฐิเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวความคิดในการพัฒนาองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะกันอย่างสม่ำเสมอ การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น สร้างความรู้รักสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีที่เป็นพลังขององค์กร ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความมีส่วนร่วมในองค์กร