คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับสนง.ทรัพยากรฯ บึงกาฬ ดูงานผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 คน

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย บ้านโนนศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

โดยมี ดร.สมควร โพธารินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำคณะฯ เยี่ยมชมผลการวิจัยและทดลองการใช้หนอนแมลงวันลาย ในการกำจัดเศษอาหาร ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ไส้เดือนดินกำจัดเศษอาหารถึง 5 เท่า พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ "การใ้ช้หนอนแมลงวันลาย ในการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน"