คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.สว่างแดนดิน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 โรงเรียนสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 , 4 และ 5 เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้นักเรียนนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ