คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 3 สถาบัน ต่อคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนภาควิชา และคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ ดังนี้

 

1.ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 จำนวน 6 คน ดังนี้

1) นางสาวณัฐมน ธนะสีลังกูร หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

2) นางสาวพรนิภา สว่างรุ่ง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

3) นายพิชญ เอกศิริ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4) นางสาวนุรมาสุรี แยนา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5) นางสาววราลักษณ์ วินทะไชย หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6) นายฉมา คงแสง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

2.ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 56 วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 จำนวน 4 คน ดังนี้

1) นางสาวพิมพ์วิภา เสนาะเสียง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

2) นางสาวอภิญญา เจอแก้ว หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

3) นางสาวนิชภัทร คำศรี หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

4) นายสมบูรณ์ ตะโสรัตน์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

 

3.ณ INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 55 วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววธูสิริ บุญชิต หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป