คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปี 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่านในการตรวจ ดังนี้
1.รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
2.รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3.อ.ดร.พีรพงศ์ ตริยะเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4.ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5.นางอรุณศรี นิภานันท์ เลขานุการ  
6.นางสาวอนิสา วรรณรี ผู้ช่วยเลขานุการ