คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยบัณฑิตของคณะฯ เข้ารับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

เกียรตินิยมอันดับ 1

1.นายจตุพล สำราญเย็น (เกรดเฉลี่ย 3.66)

2.นางสาวสุดาวัลย์ พันธ์ศรี (เกรดเฉลี่ย 3.62)

เกียรตินิยมอันดับ 2

1.นายสุรศักดิ์ แสงทอง (เกรดเฉลี่ย 3.41)

2.นางสาวอนัญญา ศรีสุวรรณ์ (เกรดเฉลี่ย 3.27)

3.นางสาวอุไรวรรณ ทิพยมณี (เกรดเฉลี่ย 3.35)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เกียรตินิยมอันดับ 1

1.นายยุทธนา กุลซื่อ (เกรดเฉลี่ย 3.86)

2.นางสาวชุติมา เสมอพิทักษ์ (เกรดเฉลี่ย 3.50)

เกียรตินิยมอันดับ 2

1.นางสาวไพรประภา สาริสิทธิ์ (เกรดเฉลี่ย 3.25)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

เกียรตินิยมอันดับ 1

1.นายประสิทธิ์ สุพานโช (เกรดเฉลี่ย 3.70)

2.นายปฏิภาณ ชารัตน์ (เกรดเฉลี่ย 3.67)

เกียรตินิยมอันดับ 2

1.นางสาวปาริชาติ เทศสาลี (เกรดเฉลี่ย 3.44)

2.นางสาวนภัสสราวดี ทีฆะพันธ์ (เกรดเฉลี่ย 3.32)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)

เกียรตินิยมอันดับ 1

1.นายวิศนุ กุลภา (เกรดเฉลี่ย 3.55)

เกียรตินิยมอันดับ 2

1.นายบุลากร จิตรตรง (เกรดเฉลี่ย 3.48)

2.นายพรชัย สมบัติหล้า (เกรดเฉลี่ย 3.42)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

เกียรตินิยมอันดับ 1

1.นายธีรวิทย์ ทาระขจัด (เกรดเฉลี่ย 3.56)

2.นายชัยพฤกษ์ อินเลิศ (เกรดเฉลี่ย 3.52)

เกียรตินิยมอันดับ 2

1.นายทัศพล สาธรรมชัย (เกรดเฉลี่ย 3.44)

2.นายชลวิศว์ เกิดโต (เกรดเฉลี่ย 3.35)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

เกียรตินิยมอันดับ 1

1.นายสราวุธ รอดดำ (เกรดเฉลี่ย 3.66)

2.นางสาวปาริสา สุตะวงษ์ (เกรดเฉลี่ย 3.56)

3.นายชลันธร เที่ยงภักดิ์ (เกรดเฉลี่ย 3.50)

เกียรตินิยมอันดับ 2

1.นายนุติพงษ์ หวายคำ (เกรดเฉลี่ย 3.44)

2.นายสิริทรัพย์ วังทะธาตุ (เกรดเฉลี่ย 3.37)

3.นายประพันธ์ โอระนำ (เกรดเฉลี่ย 3.29)

4.นายจักราวุธ ศรีทอง (เกรดเฉลี่ย 3.26)