คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีทำบุญตักบาตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ

จัดพิธีทำบุญตักบาตรภาควิชาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำบุญและการประพฤติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไป