คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การของบประมาณแผนบูรณาการภาคอีสาน"

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การของบประมาณแผนบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนโครงการบริการวิชาการจากโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

"โครงการศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านบริการวิชาการเพิ่มขึ้น มีเทคนิคและกลไกที่เป็นระบบในการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น