คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายกิจการนิสิต

จัดโครงการแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พิสมัย เพ็ชรรัตน์ Certified Strength Coach ผู้มากด้วยทักษะการสื่อสาร (Communication skill) การพัฒนาผู้นาและทักษะการโค้ช (Leadership & Coaching) ทักษะการเล่าเรื่อง (Effective Storytelling) และทักษะการนาเสนอ/การพูด (Public Speaking)

เนื้อหาที่จัดบรรยายจะเน้นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมถึงพัฒนาให้นิสิตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์และความคิด เพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพื่อนร่วมงานต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดที่เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพิ่มเติมในการเรียนและการดำเนินชีวิต