คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะฯ นำเสนอผลการฝึกงาน

ตามที่คณะฯ ได้ตอบรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ตามโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการ IAESTE Thailand เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

จำนวน 3 คน ดังนี้

1.Mr.Patrik Pindeš จากประเทศ Slovakia

2.Ms.Monika Vickova จากประเทศ Czech

3.Mr.Nithin Mattew Sam จากประเทศ India