คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 KU78

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายกิจการนิสิต

จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 KU78

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนิสิตที่ดีของคณะฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงรายนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบถึงโครงสร้างการบริหารของคณะและสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ยื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีในรุ่นของตนและนิสิตรุ่นพี่ เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียน และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้มีความกลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้