คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนำนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างชาติศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดกิจกรรมนำนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างชาติ ในโครงการ IAESTE Thailand ศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงที่ 3 เต่างอย หรือ โรงงานดอยคำ และสถานที่สำคัญอื่นๆ ของจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ได้ให้นิสิต KUSE Ambassador ร่วมเป็นผู้ช่วยในการดูงานครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการฝึกเป็นนิสิตช่วยงานสำหรับชาวต่างชาติของคณะฯ ต่อไป

หมายเหตุ คณะฯ ได้ตอบรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ตามโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการ IAESTE Thailand เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

จำนวน 6 คน ดังนี้

1.Mr.Omar MAKNI จากประเทศ Tunisia

2.Mr.Koustav Pramanick จากประเทศ India

3.Mr.Patrik Pindeš จากประเทศ Slovakia

4.Ms.Monika Vickova จากประเทศ Czech

5.Mr.Saad Muhammad จากประเทศ Pakistan

6.Mr.Nithin Mattew Sam จากประเทศ India