คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดี และ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เดินทางเข้าร่วมโครงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระหว่างวันอังคารที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ซึ่งมีกำหนดการการเดินทางในระหว่างวันที่ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสัญญาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมากกว่าสิบแห่งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันคู่สัญญาเดิม สานต่อโครงการ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาที่ได้ดำเนินร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับคู่สัญญาใหม่เพื่อริเริ่มโครงการกิจกรรมใหม่ ดังนี้

1.เยือน Hanoi Architectural University (HAU) โดย Associate Professor. Le Quan, Rector of Hanoi Architectural University พร้อมด้วย Mrs. Huyen Pham Thi Thu, Vice Director, Institute of International Training and Cooperation พร้อมคณะให้การต้อนรับ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าถึงวัตถุประสงค์ในการนำคณะมาเยือนในครั้งนี้ว่า ต้องการจะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในหลายๆ ด้าน เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่ทั้งสองสถาบันมีความสนใจที่จะผลักดันและพัฒนาทั้งบุคลากรและนิสิตร่วมกัน

2.เยือน University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (VNU-USSH) โดย Associate Professor Dr. Tran Viet Nhghia, Director, International Cooperation Office ให้การต้อนรับ และได้นำชม The Museum of Anthropology หลังจากนั้น นำคณะเข้าพบ Associate Professor Dr. Tuan A. Hoang, Vice Rector ซึ่งกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลและประวัติ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ VNU- USSH ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น Comprehensive University นอกจากความเชี่ยวชาญในสาขาเกษตรศาสตร์แล้วยังมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และพร้อมดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ VNU - USSH ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

3.เยือน TNU - UEBA University of Economics and Business Administration Associate Professor Dr. Do Anh Tai, Vice Rector, TNU University of Economics and Business Administration พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างอบอุ่น ทำให้การเดินทางมา เยือนTNU-UEBA เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Associate Professor Dr. Do Anh Tai ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ Associate Professor Dr. Do Anh Tai ได้เดินทางไปร่วมงานในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองสถาบันและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การมาเยือนTNU-UEBA ในครั้งนี้ เพื่อจะหารือถึงความเป็นไปได้ และโอกาสในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนนิสิต การสัมมนาทางวิชาการ การทำวิจัยร่วมในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น Agricultural Business หรือ Environmental economics เป็นต้น