คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรได้รับรางวัลวิจัยในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ

อ.ฐิติพร การสูงเนิน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ได้รับรางวัล “Excellent Paper Award ” ในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

ในหัวข้อการประชุม The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018) ณ เมือง Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561

โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าร่วมการนำเสนอในงานดังกล่าว ดังนี้

1.อ.ศิริพร แสนศรี

2.ผศ.ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง

3.ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ

4.อ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

5.อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล

6.ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ

7.อ.อัจฉรา นามบุรี

ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการนานาชาติดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยบทความวิจัยที่ได้รับเลือกจะได้รับพิจารณาบทความฉบับเต็มให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารฐาน ISI เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยเพื่อให้มีเครือข่ายในงานวิจัยมากขึ้น