คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตได้รับรางวัลวิจัย ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ในโอกาสได้รับรางวัลในงานการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งคณะฯ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ได้ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด และได้รับรางวัล จำนวน 2 รายการ คือ

1.ผลงานเรื่อง “รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพ” ได้รับรางวัลการประกวด ระดับเหรียญเงิน

2.ผลงานเรื่อง “เครื่องสกัดน้ำมันและแปรรูปตัวอ่อนของด้วงสาคู ได้รับรางวัลการประกวด ระดับเหรียญทองแดง

โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

1.นายเนติพงษ์ สุริยมาตร์
2.นายธนพล กองพลี
3.นางสาวชลีมาศ อนุลีจันทร์
4.นางสาวชิดชนก บุญบำเรอ
5.นายกิตติพงษ์ พลศรีดา
6.นายวีรศักดิ์ คำส่าง
7.นายบุญทวี บุญเอก
8.นายณัฐวุฒิ เมาะราษี
9.นายกิติศักดิ์ ปทุมวัน

และมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน จำนวน 3 ท่าน คือ
1.อ.ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง
2.อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก
3.รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ