คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเติมเต็มคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่ครบถ้วนแก่นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนมัธยมศึกษามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย เป็นช่วงรอยต่อแห่งการปรับตัวของนิสิตใหม่ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนโดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีในระยะยาว รวมทั้งสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม การสนับสนุนให้นิสิตใหม่เตรียมความพร้อมในเรื่องการเรียนและการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ภายใต้สภาวะวิกฤติของผู้เรียนใหม่ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและวางแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยมีรศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปี 2561 พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนบุคลากร ให้การต้อนรับ

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรม 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนข้อมูลที่นิสิตควรรู้ - กิจกรรมแนะนำศาสตร์แห่งแผ่นดิน - กิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย - กิจกรรมระบบการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ส่วนให้ข้อคิดการใช้ชีวิตแก่นิสิต - กิจกรรมการใช้ชีวิตนิสิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมตัวตนคนเกษตร ส่วนที่ 3 ส่วนการเสริมสร้างจิตวิญญาณและความประทับใจ - กิจกรรม “ร้องเพลงมหาวิทยาลัย” - กิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนนิสิตใหม่” - กิจกรม “พิธีสร้างมงคลชีวิตนิสิตใหม่ ด้วยเทียนชัยอุดมการณ์” (มอบต้นนนทรีประจำรุ่น) - กิจกรรมประเมินผลการดำเนินโครงการโดยการสัมภาษณ์และ ใช้สื่อ Internet เพื่อความเป็น E-University

ซึ่งนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับรู้ในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเกิดความประทับใจและมีความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้วิถีของนิสิตมหาวิทยาลัย ที่เอื้ออำนวยต่อการปรับตัวของนิสิตใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกิดแนวคิดในการวางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส.

https://www.facebook.com/pg/PRKUCSC/photos/?tab=album&album_id=2380829258625355