คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการรวมพลังศิษย์เก่าร่วมพัฒนาคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายกิจการนิสิต

จัดโครงการรวมพลังศิษย์เก่าร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ซึ่งเป็นความร่วมมือรวมพลังกับศิษย์เก่าร่วมพัฒนาคณะฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนการศึกษา เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับนิสิต สร้างโอกาส ขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มาพบปะและพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง ศิษย์เก่า นิสิต อาจารย์ และบุคลากรอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปัจจุบัน เพื่อสร้างความร่วมมือรวมพลังกับศิษย์เก่าร่วมพัฒนาฯ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับข้อมูล เพื่อสร้างโอกาส ขวัญกำลังใจ และแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการพบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ ในคณะฯ

ทั้งนี้ มีนิสิตเก่าเข้าร่วมจำนวน 100 คน และนิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมอีก รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

หัวหน้าโครงการ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง