คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ คณะฯ ระยะที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายนโยบายและแผน

จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่vจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พร้อมการถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 20 ปี รวมไปถึงบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ที่จะถูกนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 2 ท่าน ดังนี้

1.ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล

2.ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์