คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฝ่ายรับเข้าและกิจการพิเศษ

จัดกิจกรรม “โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโครงสร้างการบริหารงาน ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของคณะฯ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก่อนการปฏิบัติงานในภาคต้น ปีการศึกษา 2561   

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งยังเพื่อเป็นการต้อนรับบุคลากรใหม่ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา และบุคลากรที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

หัวหน้าโครงการ อารยา แสงพรหม