คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มก.ฉกส.

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมรับรางวัลวิจัย จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.อ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจำปี 2561 (รางวัลที่2) Multiplex PCR for identification of six clinically relevant streptococci journal of Medical Microbiology vol.66 No.11 November 2017 p.p 1590-1595

2.ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจำปี 2561 (รางวัลที่3) Novel delay-dependent exponential stabilization criteria of a nonlinear system with mixed time varying delays via hybrid intermittent feedback control วารสาร Advances in Difference Equations vol.2017 no.199 July 2017 p.p 1-21

3.ดร.ณภสินธุ พัฒนากุล ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจำปี 2561 วารสาร Talanta เล่มที่ 164 เดือน มีนาคม 2560 หน้า 651-661 Dispersive solid-phase extraction using polyaniline-modified zeolite Na Y as a new sorbent for multiresidue analysis of pesticides in food and environmental samples

4.รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor ระดับวิทยาเขต ประจำปี 2561 The study of Turbulent Nutrient Solution Flows in Difference Applied Mechanics and Materials Vol.866 ปี 2017 p.p.88-91

5.อ.ดร.รุ่งทวี ผดากาล รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2561 ประเภทรางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น การเพิ่มศักยภาพเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน