คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตฯ ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน