คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ NCU ประเทศไต้หวัน

ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดี ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (ฝึกงานระยะสั้น) ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึงวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ซึ่งนิสิตของคณะฯ จำนวน 4 คน เข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งนิสิตได้ฝึกงานที่ห้องปฏิบัติการ Collaborative and Creative HCI Laboratory และ Artificial Intelligence & Pattern Recognition Laboratory และนิสิตได้ทำโครงงาน Aquaponic system with IOT และ NDVI Camera for Agricultural Use

ทั้งนี้ คณะฯ ขอขอบคุณท่านรองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Prof.Dr.Hsieh-Lung Hsu, Vice President for International Affairs, Prof.Dr.Wen-Yi Hung, Prof.Chia Ren, Chu from Civil Engineering Department และ Prof.Dr.Hwang ในการต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้โอกาสคณะในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ และรับฟังผลความก้าวหน้าในการฝึกงานของนิสิตทั้ง 6 คน