คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Summer Student-Training Program 2018 ณ ประเทศไต้หวัน (NPUST)

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 คน

โดยมีรายชื่อดังนี้

1.นางสาวพิมพ์วิภา เสนาะเสียง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

2.นางสาวอภิญญา เจอแก้ว หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

3.นางสาวนิชภัทร คำศรี หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

4.นายสมบูรณ์ ตะโสรัตน์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (ฝึกงานระยะสั้น) ณ ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป